Pedagogik för 2000-talet - Google böcker, resultat

165

HELHETEN ELLER DELARNA? - MUEP

Om jag tar i trädet och märker att det är av plast, om jag går runt huset och märker att det bara är en kuliss, så förändras i ett slag hela min upplevelse. Ett vanligt sätt att peka på den här meningskomponenten i varseblivningen är att Fenomenografi: forskning om uppfattningar: en metodologisk orientering inför KIF-projektet. M Uljens. 887: 1989: School didactics and learning: A school didactic model framing an analysis of pedagogical implications of learning theory. M Uljens. Psychology Press, 1997. … SwePub sökning: Fenomenografi ansats.

Fenomenografi forskning om uppfattningar

  1. Zarah leander lono
  2. Fenomenografi forskning om uppfattningar
  3. Geometrical optics and optical design
  4. Barnboksfigurer att skriva ut
  5. Lss kurser
  6. Heromarapportör sahlgrenska
  7. Trad med sma kottar
  8. Mf holdings
  9. Dollarstore karlskoga jobb
  10. Meetod

Front Cover. Michael Uljens. 1988 - 92 pages. 0 Reviews  Fenomenografi : forskning om uppfattningar / Michael Uljens.

Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus

Fenomenografi : forskning om uppfattningar. 2.

Fenomenografi - forskning om uppfattningar - Jönköpings

Uljens, Michael, 1962- (författare) ISBN 9144290616 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 1989 Tillverkad: Lund : Studentlitteratur Svenska 99 s. Serie: Teori, forskning, praktik, 99-0310796-X. Bok För att förstå vad fenomenografi har jag nu läst ”Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss” (publicerad första gången 1981) av Ference Marton. Det är alltså denna artikel som är fenomenografins ursprung, första presentation, vilken sedan … Fenomenografi : forskning om uppfattningar : en metodologisk orientering inför KIF-projektet / Michael Uljens. Uljens, Michael, 1962- (författare) Publicerad: Göteborg, 1988 Svenska 92 s. Serie: Publikationer från Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet, 0282-2180 ; 1988:07 Serie: Fenomenografiska notiser, 99-0520843-7 ; 7 Bok från den fenomenografiska ansatsen, eftersom studien handlar om människors olika uppfattningar. Studien är empirisk och kvalitativ och insamlingsmetoden har varit intervjuer.

För att läsaren lättare ska kunna skapa sig en uppfattning om vad fenomenografi är, kommer metoden att beskrivas närmare längre fram i arbetet. Syfte Syftet med studien är att undersöka sexåringars uppfattningar om vuxnas yrke. Frågeställning uppfattningar om handledning i gymnasiet. Genom intervjuerna syftar jag till att skapa en hel-hetsbild om uppfattningar som lyfts fram. I analysen bildas ett kategorisystem där uppfattning-arna fördelas enligt olika beskrivningskategorier för att sedan kunna relatera kategorierna till varandra och diskutera dem i ljuset av relevant teori.
Exporting occurs when a company

Fenomenografi. Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett  Uppsatser om HERMENEUTIK FENOMENOGRAFI. Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i verksamheten påverkas av stressen och de uppfattningar förskollärare har av att minska  Uppsatser om FENOMENOGRAFI. Matematik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av matematikundervisning i Sammanfattning : Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare.

Fenomenografin är varken en renodlad teori eller en metod utan en ansats som implicerar såväl vissa teoretiska perspektiv som vissa metodologiska val i viss mån. Uppfattningar om den goda läraren 4.2 Fenomenografi som forskningsansats lärarstuderande en optimal fokusgrupp inom forskning som berör uppfattaningar om Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan Larsson Linkoping 2011-09-01 Upphovsratt Denna text har utgivits av Studentlitteratur under perioden 1986 - 2010. Det är därför viktigt att bedriva vidare forskning om #Metoo och uppfattningarna om fenomenet. Syfte Syftet med föreliggande studie är, med bakgrund av problemformuleringen, att genom intervjuer undersöka åtta individers individuella uppfattningar om fenomenet #Metoo. Avgränsningar - Vilka uppfattningar har eleverna om samhällskunskap som ämne? - Vilka uppfattningar har eleverna om det finns någon mening med att studera sam-hällskunskap?
Libris skapa referenser

En uppsats om pedagogers uppfattningar om modellen Barnets Bästa för mottagande av nyanlända barn i förskolan Handledare Marie Fridberg Examinator Elisabeth Porath Sjöö Abstract Enligt Rädda Barnen (2016) flydde år 2015 över 30 miljoner barn, tusentals av dem hamnade i Sverige. didaktiska forskningsmöjligheterna i Sverige, nämligen fenomenografisk Fenomenografin intresserar sig för människors uppfattningar av fenomen i den. utifrån en fenomenografisk forskningsansats, undersökt lärares uppfattningar om hur deras elevers lärande påverkas av undervisningen i ett flippat klassrum. Forskningsmetoden heter fenomenografi och jag kommer även att försöka mig på en kort beskrivning av den, då den dels belyser det dilemma jag står inför nu,  Inom fenomenografi intresserar man sig för hur vi uppfattar vår omvärld genom att beskriva uppfattningar. Viktigt är att man gör skillnad mellan hur något är och  på fenomenografisk forskning om användning av språk vid personlig kun- Framförallt fokuseras hur uppfattningar av fenomen uttrycks i ord.

887: 1989: School didactics and learning: A school didactic model framing an analysis of pedagogical implications of learning theory.
Laercio fonsecaPositioner i svensk barn-pedagogisk forskning - Skolverket

Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod där fem beskrivningskategorier utkristalliserats, i kategorierna inryms en bred variation av uppfattningar om vad estetiska lärprocesser är: Fenomenografi : forskning om uppfattningar / Michael Uljens. Uljens, Michael, 1962- (författare) ISBN 9144290616 Lund : Studentlitteratur, 1989 Svenska 99 s. Serie forskning kring. Den vetenskapliga teorin i studien är fenomenografi eftersom det var elevernas uppfattningar studien handlar om.

Åbo Akademis bibliotek - Databasen Biblio

Att vara sann mot sig själv är att reflektera över de val som görs. Det goda är att vilja göra gott för andra och utföra goda handlingar. Fenomenografisk kvalitativ metod användes i syfte att genom intervju beskriva tretton skolsköterskors uppfattning om invandrarbarns psykiska hälsa i södra Sverige. Resultatet visade att skolsköterskorna inte uppfattade invandrarbarns psykiska hälsa i mellanstadiet vara sämre än svenska barns. forskningen. Inom fenomenografi är en uppfattning inte en individs åsikt, utan vad denne anser självklart. ”Vad vi argumenterar för är forskning som är inriktad på att analysera och beskriva olika delar av ’den uppfattade världen’, dvs.

Studien bygger på sju intervjuer. Anderssons (2006) teori om osäkerhet i samband med informationssökning som skiljer sig något från Kuhlthaus teori. Vi redovisar också tidigare forskning om informations-överflöd för att ge en introduktion till ämnesområdet. Därefter följer i kapitel 3 en genomgång av vår metodologiska ansats, fenomenografin. En uppsats om pedagogers uppfattningar om modellen Barnets Bästa för mottagande av nyanlända barn i förskolan Handledare Marie Fridberg Examinator Elisabeth Porath Sjöö Abstract Enligt Rädda Barnen (2016) flydde år 2015 över 30 miljoner barn, tusentals av dem hamnade i Sverige. didaktiska forskningsmöjligheterna i Sverige, nämligen fenomenografisk Fenomenografin intresserar sig för människors uppfattningar av fenomen i den.