Vad r diskriminering att hantera och utreda - SlideToDoc.com

4237

Direkt och indirekt diskriminering inom likalöneprincipen - DiVA

De tre cen-trala rekvisiten i diskrimineringsförbuden är alltså missgynnande, orsakssam-band och diskrimineringsgrunden.6 Vid beskrivningen av diskrimineringsförbu- Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell Indirekt diskriminering handlar om användning av regler, rutiner, procedurer som tillsynes verkar vara neutrala men i praktiken kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund. Profilering kriminalvård - indirekt diskriminering • Tidigare brottslighet • Manligt kön och ung ålder • Antisocialt livsmönster • Kriminellt umgänge • Kriminella attityder och värderingar • Missbruk av alkohol eller droger - De tre rekvisiten – missgynnande, jämförelse på gruppnivå och proportionalitetsprövning. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med till exempel viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Indirekt diskriminering.

Indirekt diskriminering rekvisit

  1. Hellum funeral home in lebanon
  2. Tillblivelse engelska
  3. Dan engström aronsson

Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom att man använder en regel som verkar neutral och lika för alla, men som särskilt missgynnar en grupp. Alla typer av diskriminering är förbjudet till exempel när det gäller anställning, lönesättning, befordran. Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när en arbetsgivare tillämpar en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. De fall där det är fråga om direkt diskriminering är säkerligen utomordentligt fåtaliga, i de ojämförligt flesta diskrimineringsfallen kommer det att gälla indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering innebär att till synes neutrala regler eller villkor uppställs som gäller för alla men som får till följd att det bara är medlemmar i en viss grupp eller vissa grupper som missgynnas.

Diskrimineringslagen - - från princip till praktik - Smakprov

Diskrimineringsformerna direkt diskriminering och indirekt diskriminering påminner om varandra. Men trots att bestämmelserna delvis är uppbyggda kring samma rekvisit föreligger betydande skillnader.

9789177370284 by Smakprov Media AB - issuu

Indirekt diskriminering förutsätter  Indirekt diskriminering, rekvisit. • Särskilt missgynnande. • Jämförelse. • Intresseavvägning (finns det berättigat syfte, är medlen nödvändiga och lämpliga?) förbud mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och föreskrift att diskriminera 1999 års lagar innehåller ett rekvisit i definitionerna av trakasserier som.

AD 2020 nr 3 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Bristande tillgänglighet, Diskriminering, Funktionshinder / Funktionsnedsättning, Kommunala sektorn). Stockholms läns landsting, Unionen. En person, som är döv, sökte en anställning som receptionist. Det var fråga om ett vikariat om åtta månader. I annonsen ställdes krav på att de sökande Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp.
3d autocad drawing

De tre cen-trala rekvisiten i diskrimineringsförbuden är alltså missgynnande, orsakssam-band och diskrimineringsgrunden.6 Vid beskrivningen av diskrimineringsförbu- 2010-09-13 2020-05-27 4) Det som är kännetecknande för indirekt diskriminering är rekvisiten: särskilt missgynnande, jämförelse och intresseavvägning varför frågan om intresseavvägningen är relevant … Indirekt diskriminering. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering Orättvis behandling eller missgynnande av en person på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Indirekt diskriminering handlar om användning av regler, rutiner, procedurer som tillsynes verkar vara neutrala men i praktiken kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Tre rekvisit – statistisk diskriminering • Missgynnande • Jämförbar Förbudet mot indirekt diskriminering Anna Christensen, Strukturella  29 feb 2012 rekvisit som innebär en bevislättnad för åklagaren. Enligt vår lertid distinktionen mellan direkt och indirekt diskriminering betydelse i 16 kap. kan således göra att vissa tolkningar av rekvisit och bedömningar av asylskäl ger sken syn på diskriminering (formell, substantiell, direkt, indirekt, institutionell,  som anknyter till dessa rekvisit. I kapitlet går Lotta Lerwall igenom frågor om saklig och osaklig särbehandling, begreppen direkt och indirekt diskriminering,  om diskrimineringslagen utgör ett rättsmedel som ger transpersoner tillgång till Bestämmelsen om indirekt diskriminering har också tre rekvisit: särskilt miss-. 12 aug 2010 stämmelser om indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella om att göra en samlad värdering på grundval av samtliga rekvisit i. indirekt diskriminering, samt en definition av de två formerna. Även trakasserier Definitionen vilar på tre objektiva rekvisit som är beroende av varandra.
Startalk radio

Exempel: Längdkrav vid rekrytering som inte är nödvändiga. AD: nr 87/05 Rekvisit o Missgynnande bedömningar från Arbetsdomstolens gällande uppfyllda rekvisit, där Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen sällan tillräckligt kunnat styrka att direkt eller indirekt diskriminering förelegat. Bedömningarna har skilt sig främst vid tolkning Profilering kriminalvård - indirekt diskriminering • Tidigare brottslighet • Manligt kön och ung ålder • Antisocialt livsmönster • Kriminellt umgänge • Kriminella attityder och värderingar • Missbruk av alkohol eller droger - De tre rekvisiten – missgynnande, jämförelse på gruppnivå och proportionalitetsprövning. Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 2018-11-08 Indirekt diskriminering handlar istället om att en arbetstagare blivit missgynnad av en viss bestämmelse. Man ska jämföra gruppvis mellan gruppen som den missgynnade arbetstagare tillhör och en annan arbetstagares grupptillhörighet, hur bestämmelsen påverkar dem. T.ex skulle en manlig grupp kunna jämföras med en kvinnlig grupp.

2 apr 2020 rekvisit. För direkt diskriminering är dessa missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband, medan för indirekt diskriminering särskilt  Vilka rekvisit ska vara uppfyllda för att en föreningsrättskränkning ska föreligga? Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas av en bestämmelse  19 Indirekt diskriminering Någon missgynnas genom tillämpning av en 4 § Rekvisit o Missgynnande o Underlåtenhet att vidta åtgärder o Jämförbar situation   12 jan 2005 indirekt diskriminering enligt 8 § likabehandlingslagen. tolkning som om tillämpning av ett öppet rekvisit vars innebörd torde kunna påverkas  För att sådana rekvisit ska vara neutrala och inte innebära indirekt diskriminering måste arbetsgivaren först ha vidtagit rimliga anpassningsåtgärder.
Combat åbynDirekt och indirekt diskriminering inom likalöneprincipen - DiVA

Bedömningarna har skilt sig främst vid tolkning Profilering kriminalvård - indirekt diskriminering • Tidigare brottslighet • Manligt kön och ung ålder • Antisocialt livsmönster • Kriminellt umgänge • Kriminella attityder och värderingar • Missbruk av alkohol eller droger - De tre rekvisiten – missgynnande, jämförelse på gruppnivå och proportionalitetsprövning.

Direkt diskriminering

8 Förbudet mot direkt diskriminering är uppbyggt kring tre objektiva rekvisit;  ras direkt och indirekt diskriminering samt trakasserier i Rekvisitet för diskrimine- ring i arbetslivet eller indirekt diskriminering på grund av ras eller etniskt  Vad är diskriminering?

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral, men Exempel indirekt diskriminering
AD 2002 nr 128
Kvinna med utländsk brytning sökte jobb som telefonintervjuare. Krav på tydlig och korrekt svenska.