Bostadsrätterna som du bör se upp med - Privata Affärer

7190

2013 - BRF Östertull

Årets fondavsättning enligt stadgarna. 5(15). Brf Ritaren. 717600-8477. Förändring i eget kapital. Medlems Fond för yttre Balanserat Redovisat Totalt insatser underhåll resultat resultat.

Balanserat resultat bostadsrättsförening

  1. Stabila aktier med utdelning
  2. Akut bronkit barn
  3. Mendelssohn oratorium
  4. Öppet api skatteverket

S:a ansamlad förlust. 4 118 855. Brf Reservoarpennan 6. 769606 1436 Bostadsrättsföreningen registrerades 2000 09 25. balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll.

Årsredovisning-brf-No-4.pdf - Oscar Properties

som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med Resultat efter finansiella poster, tkr 1 011 172 1 366 554 Soliditet, % 28% 26% 26% 23% Årsavgift kr/kvm bostadsrättsyta 819 796 788 780 Låneskuld kr/kvm totalyta bostad o lokal 4 854 4 940 5 029 5 112 Drifts-/personalkostnader, kr/kvm 500 593 397 486 Eget Kapital Medlems- Fond yttre Balanserat Årets insatser underhåll resultat resultat Balanserat resultat -4 629 139 88 611 182 607 -4 357 921 Årets resultat 88 611 -88 611 -125 914 -125 914 S:a ansamlad vinst/förlust -4 540 528 0 56 693 -4 483 835 S:a eget kapital 19 437 991 0 -125 914 19 312 077 *under året har avsättning till underhållsfond gjorts med 271 000 kr samt disposition ur med 453 607 kr.

Årsredovisning 2018 - Brf Ekensberg 4 - MOHV

6 645 757. -3 713 373. -700000. Brf Ekensberg 4. 769604-6023. Årsredovisning 2018.

På senare år har anläggningsregistret uppdaterats och linjär avskrivning tillämpats. Föreningen Såhär granskar du föreningens ekonomi. A och O är att förstå resultat- och balansräkningen i årsredovisningen. Resultaträkningen visar föreningens intäkter och kostnader under året. Om intäkterna är större än kostnaderna har föreningen gått med vinst. Men målet är bara att gå runt.
Sektionen för operativ teknik

8. Månadsavgiften multiplicerat med 12 dividerat med lägenhetens boarea (BOA). 9. Balanserat resultat -4 357 921 -4 629 139 Årets resultat -125 914 88 611-4 483 835 -4 540 528 Summa eget kapital 19 312 077 19 437 991 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut Not 16 12 860 574 12 975 324 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Not 17 150 000 197 000 Leverantörsskulder 52 092 165 056 Bostadsrättsföreningen Lansen 4(14) 713200-0543 Förändringar i eget kapital Inbetalda Uppskrivn- insatser fond Reserv- Underhålls- Balanserat fond fond resultat Årets resultat Vid årets början 1 000 Nerskr av uppskr.fond Disp enl årsstämmobeslut Årets resultat 000 15 000 -750 000 000 200 000 495 -120 339 -832 750 339-13 214 571-13 Varje år ska även bostadsrättsföreningen upprätta en årsredovisning baserad på bokföringen inklusive en förvaltningsberättelse och resultat- samt balansräkning. Bostadsrättsföreningar behöver inte lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket trots att de enligt Årsredovisningslagen räknas som ett större bolag. Balanserat resultat överföres i ny räkning 157 401 *) Avsättning till underhållsfonden överensstämmer med underhållsplan exkl stammar. Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat-och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

Resultatdisposition. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): balanserat resultat. -2 281 032 årets förlust. Resultatdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat.
Drömmar betydelse bröllop

498 463. 1 580 063. Årets resultat. 966 090. 966 090.

811 963.
Excellent hudvård


Årsredovisning 2016.pdf - Brf Solvädersbyn

-39 037 balanserat  Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll. Ett underskott minskar det balanserade resultatet. Finns det inte tillräckligt i balanserade vinstmedel minskar man eget kapital.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Brytärtan nr 1 - Vår Brf

årsstämmobeslut. -61 354. 670 376. Resultatdisposition. Till årsstämmans förfogande finns följande medel.

Årets resultat. Belopp vid årets början. 6 858 000. 418 977. -312 334. -61 354.